Приоритети

Някога един световен политик нашумя с репликата: „Икономиката, глупако!“. Време е да сменим акцента: „Работниците, глупако!“
Над четвърт век след Договора от Маастрихт, положил основата на съвременния Европейски съюз, днес 28-те държави членки продължават да бъдат свързани в съюз, който по своята същина е само търговски, финансов и икономически. Лишен от съдържателен социален ангажимент, Европейският съюз поставя печалбите на корпорациите преди интересите на хората.

В отговор на нарастващото разочарование на европейските граждани, задълбочаващите се неравенства, социалното изключване на големи групи, надигането на национализмите и следващите от всичко това дезинтеграционни процеси в съюза, последният състав на Европейската комисия започна плахи стъпки към изграждане на Европейски стълб за социални права.

Следващият състав и на Комисията, и на Парламента, ще бъдат решаващ: дали най-после ще имаме действителен отговор на тези фундаментални проблеми или ще станем свидетели на поредния акт на лицемерие на политическите и бизнес елити и на поредната подхвърлена от тях залъгалка за наивници.

Затова залогът на предстоящите избори за Европейски парламент е изключително висок: всички виждаме, че се клатушка не просто председателят на Комисията – разклатена е вярата на милиони европейци в бъдещето на съюза и в самия смисъл на съществуването му.

Доверието на обикновените граждани към ЕС ще се завърне, когато те видят в негово лице социален, а не само икономически съюз. Нуждаем се не от повече „конкуренция“, „гъвкавост“ и „либерализация“ – вече имаме предостатъчно от всичко това. Нуждаем се от повече социална сигурност, сближаване и сътрудничество.

За съжаление, вече са налице първите белези, че целите на Европейски стълб за социални права ще бъдат подменени. Това се случи с единствената обсъждана до момента директива от пакета на Социалния стълб – тази за прозрачни и предвидими условия на труд. Тя беше превърната в беззъб пожелателен документ след масивен натиск от европейските бизнес лобита.

Жизненоважно е да не позволим това да се повтори и да се превърне в тенденция. Европа е длъжна да гарантира равни възможности, справедливи условия на труд и социална закрила: достоен живот за всички европейци. Ние, европейските граждани, трябва да заставим институциите да направят това.
Ако бъда избрана за член на Европейския парламент, ще работя за включване в Социалния стълб на следните конкретни мерки:

 • Въвеждане на института на Работническата камара, която експертно и с безплатни консултации да защитава правата на работниците в рамките на националните държави. Такъв е моделът на Австрия. Механизмът на Работническата камара дава мощна преговорна сила на трудещите се при сключване на колективни трудови преговори, чрез които най-добре се защитават правата на работниците и служителите.
 • Установяване на гарантиран жизнен минимум за всеки европейски гражданин поне до линията на бедност в съответната държава.
 • Седмичен платен отпуск в рамките на половин работен ден за всяко дете до третото за родителя, който се грижи за домакинството – така домашната работа ще се отчита и заплаща като всеки друг труд, а двата почивни дни през седмицата ще бъдат наистина свободно време за семейството.
 • Безплатни и достъпни ясли и детски градини за всички деца. Санкции за държави от общността, които не ги осигуряват.
 • Грижата за деца и болни възрастни да се заплаща от държавните бюджети и да се счита за трудов и осигурителен стаж.
 • Залагане на минимални стандарти за осигуряване на достъп до частни и обществени сгради, институции и пътища за хора с увреждания, съпътствани с адекватни санкции за инвеститори, които не изпълняват задълженията си.
 • Мерки за борба с енергийната бедност, включително с премахване на възможността за предплатено ползване на електроенергия.
 • Създаване на възможности за заетост на уязвими граждани, без да е нужно те да се конкурират на еднаква основа с останалите участници в трудовия пазар.
Наред с гореизложените мерки в Европейски стълб за социални права, в работата ми приоритети ще бъдат следните политики:
Индустриална политика, която поставя хората преди печалбите. Демократизация на икономиката.
 • Забрана за приватизация на водоснабдителните, електроснабдителните и сметосъбирателните системи на общоевропейско ниво.
 • Преминаване от частно управление и публично-частни партньорства към обществено управление на водните ресурси.
 • Защита на българските интереси за изграждане и поддържане на необходимите националните енергийни мощности с финансиране от обществени средства.
 • Енергийните мощности от студения резерв да бъдат в ръцете на държавата, а не касички за олигарси.
 • Общоевропейски мерки за приоритет на железопътния пред автомобилния товарен транспорт.
 • Ускорено изграждане на терминали за превозване на ТИР-ове чрез жп платформи – това ще намали вредните емисии, пътно-транспортните произшествия, амортизирането на магистралите, натоварването на първокласните пътища.
Данъчна и осигурителна политика за хората, не за корпорациите.
 • Въвеждане на базови стандарти в здравеопазването за всички европейски граждани.
 • Мерки срещу данъчния дъмпинг, включително минимални нива на данъчно облагане на компаниите.
 • Облагане на финансовите транзакции и спекулативния капитал.
 • Законодателство против инвестициите в офшорни зони в Европа и по света.
 • Въвеждане на допълнителен налог за корпорациите, които масово заменят работници с роботи.
Земеделска политика в интерес на малките производители. Опазване на общите природни блага.
 • Стоп на фаворизирането на големите земеделски производители и арендатори от европейските схеми за финансиране на селското стопанство.
 • Решителна подкрепа за екологичното земеделие и пчеларството.
 • Мерки срещу климатичните промени са необходими и наложителни, но те категорично не бива да са за сметка на довеждането на най-слабите държави-членки като България до ситуация на тежък дефицит на електроенергия, нова вълна безработица вследствие от закриването на производства и мощности, както и обезлюдяване на цели региони.
 • При определянето на парниковите емисии да бъде взето предвид и екологичното въздействие на националната горска маса, която пречиства въздуха от въглеродния диоксид.
 • Пълна подкрепа за запазване и узаконяване на европейската мрежа Натура 2000 в България.
 • Спиране на посегателствата срещу националните и природните паркове в България, включително Пирин и Рила, както и срещу Черноморското крайбрежие.
 • Законова забрана за добив и проучване на шистов газ в България и в Европа.
 • Създаване на черноморски водни резервати. Забрана на риболова с тралене на морското дъно в Черно море.
Достъп до култура за всички европейски граждани.
 • Национален и европейски ангажимент за субсидиране на културата.
 • Борба срещу рестриктивните авторски права и в полза на правото на споделяне.
Международна търговия, основана на социалната справедливост.
 • Бариери пред търговията на ЕС със страни, които не спазват минимални права на работниците – ограничаване на вноса на стоки, произведени в държави с ниски трудови и социални стандарти.
 • Насърчаване на синдикализацията в страните – търговски партньори на ЕС.
 • Помощ за убежище на жертвите на войни, катаклизми и бедствия, но наред с това мерки за ограничаване на целенасочения внос на работници от трети държави. Съмнителните твърдения за недостигаща работна ръка в целия ЕС са средство за социален дъмпинг и натиск за сдържане и намаляване на работните заплати.
 • Отказ от подписване на международни икономически споразумения, в чиито основни цели фигурира единствено свалянето на търговските бариери, но не и защитата на труда и социалните стандарти в договарящите се страни. Аргументирано и категорично НЕ на всеобхватни икономически споразумения от типа на ТПТИ (ЕС-САЩ) и СЕТА (ЕС-Канада).
Външна политика в името на мира.
 • Изграждане на европейска система за сигурност с последващ отказ и забрана за разполагане на ядрени оръжия на територията на ЕС.
 • Отказ от участието на Европа в повсеместния милитаризъм и военните интервенции по света, които прогониха милиони хора от родните им места.
 • Стоп на разпалването на нови студени войни в Европа и по света!
Елитите ще ни чуят, ако сме силни. Ще бъдем силни, ако сме заедно и действаме решително. На 26 май 2019 г. нека заедно кажем: Хората са по-важни от печалбите! Това е началото на една дълга битка за по-добър живот.